Medezeggenschapsraad

Wat is de Medezeggenschapsraad (MR)?
Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of beslissingen die te maken hebben met de school zelf.Het ministerie van OCW vindt het belangrijk dat alle betrokkenen hierover zoveel mogelijk kunnen meepraten. Daarom beschikken scholen over een medezeggenschapsraad. Besluiten die de directie en/of het schoolbestuur neemt, worden voorgelegd aan de MR. Sinds 1981 bestaat er een wettelijke regeling voor de medezeggenschap in het onderwijs: de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO).

Wat zijn de taken?
Besluiten die de directie en/of het bestuur wil nemen, worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Op haar beurt kan de medezeggenschapsraad elk standpunt dat zij heeft te allen tijde kenbaar maken aan de directie of het bestuur.

De medezeggenschapsraad overlegt met de directie en het schoolbestuur over onderwerpen zoals:
• verbetering van het onderwijs
• het kiezen van leermethodes
• personeelsbezetting (vacatures, stageplaatsen, scholing leerkrachten en groepsformatie)
• het schoolplan en het jaarplan
• de besteding van het geld
• het vaststellen van vakanties en vrije dagen
• communicatie en betrokkenheid naar ouders
• individuele leerlingenbegeleiding en -zorg
• veiligheid (in en rond de school).

Wat zijn de bevoegdheden?
De Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) onderscheidt een drietal algemene rechten voor de MR:
• Informatierecht – directie verstrekt gevraagd en ongevraagd relevantie informatie
• Recht op overleg – de MR krijgt de mogelijkheid om periodiek bij elkaar te komen
• Initiatiefrecht – de MR heeft het recht alle aangelegenheden die de school betreffen te bespreken

Daarnaast heeft de MR de bevoegdheid tot instemming en tot advies. Voor een aantal zeken heeft de directie vooraf toestemming nodig van de MR (instemmingsrecht). Bij een aantal in het reglement vastgelegde aangelegenheden, dient de directie advies te vragen aan de MR.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Besturen met meer scholen, zoals bij PCBO Leeuwarden, hebben een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), daarmee kan het bevoegd gezag in een keer zaken die voor de meerderheid van de scholen van gemeenschappelijk belang zijn afhandelen met de GMR, zonder dat alle afzonderlijke MR’en moeten worden geraadpleegd. Vaak zit van elke MR één afgevaardigde in de GMR maar dit is niet verplicht. De GMR van PCBO Leeuwarden werkt met contactpersonen naar elke MR toe. De GMR mag alleen zaken behandelen die voor de meerderheid van de scholen van gemeenschappelijk belang zijn. Van een gemeenschappelijk belang is geen sprake als de situaties op de verschillende scholen met betrekking tot één onderwerp sterk van elkaar verschillen, zoals bijvoorbeeld bij het overblijven.

Wat betekent de MR voor mij als ouder?
Iedere ouder kan via de MR zijn stem laten horen. De oudergeleding in de MR vertegenwoordigen de ouders van de school. De MR behandelt in principe geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben. Een voorbeeld: stel uw kind wordt gepest en u bespreekt dat met de leerkracht en eventueel de directeur om samen naar een oplossing te zoeken. Indien u het niet eens bent met het pestbeleid dat op school gevoerd wordt, dan kunt u dit bespreken met de MR. De MR kan vervolgens aan de directie voorstellen doen en standpunten kenbaar maken.

Is de MR iets voor U?
De MR is nergens zonder de inzet van ouders die op het bestuurlijke vlak mee willen denken en doen. Een vereiste hiervoor is niet op de eerste plaats bestuurlijke ervaring, maar vooral het besef dat inbreng van de ouders en het team in het belang van de school in het geheel en onze kinderen in het bijzonder is.Alle ouders met een kind op school kunnen in beginsel in de MR worden gekozen zonder dat er bepaalde eisen aan hen mogen worden gesteld. De teamleden kiezen de personeelsgeleding, de ouders de oudergeleding.Alle ouders mogen zelf kiezen (actief kiesrecht) en zich verkiesbaar stellen (passief kiesrecht). Als er meer kandidaten zijn voor de beschikbare plaatsen in een geleding, worden er verkiezingen uitgeschreven. Elk ouderlid neemt voor drie jaar zitting in de MR, maar mag zich vervolgens voor nog een termijn verkiesbaar stellen.  Dit geldt tevens voor de leraren.

De MR van de Nijdjip bestaat uit 4 leden, te weten 2 leden vanuit de ouders en 2 leden vanuit de leerkrachten. 

De MR vergadert 5 keer per jaar, waarbij vooral de actuele ontwikkelingen en de lopende zaken met betrekking tot de school worden besproken.  

Wanneer u inhoudelijk wilt reageren kunt u dit schriftelijk doen via: 
mr-nijdjip@pcboleeuwarden.nl


Oudergeleiding:
Hilde Scherrenburg
Edgar Fraiquin

Personeelsgeleding:
Anneke Hogeveen
Annemieke Nijp